Spruchkirzn “I dad dir mei letzte Leberkassemme gebn”

Spruch Kerze Duftkerze Kirzn bayerisch bayrisch bairisch lustig Geschenk I dad dir mei letzte Leberkassemme gebn Dialekt Woidkind

Spruch Kerze Duftkerze Kirzn bayerisch bayrisch bairisch lustig Geschenk I dad dir mei letzte Leberkassemme gebn Dialekt Woidkind